Om Stavangerregionen Havn

55 000 årlige anløp – Nord-Europas største olje- og gass klynge
Over 6 000m med kai – 754 000 m2 land areal
Nærmere 500 000 cruisegjester

Hva gjør vi

Stavangerregionen Havn håndterer cruise,- gods,- offshore- og ferjetrafikk. Andre viktige oppgaver er eiendomsforvaltning, småbåtturisme og samarbeid med festivalarrangører og offentlige etater.

Hos oss møter du hyggelige, profesjonelle folk som evner å tenke nytt. Stavangerregionen Havn har en godt utbygd infrastruktur, høy faglig kompetanse og sentral plassering i forhold til resten av Europa.

Regionen rommer store naturopplevelser, og i Stavanger sentrum kan selv store fartøy gå helt inn i bykjernen.

Visjonen

Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn.

Overordnet mål

Stavangerregionen Havn skal fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift

Verdiene

Dedikert – Trygg – Bærekraftig

FNs Bærekraftsmål 7 Ren energi til alle
SRH skal tilby ren energi på land og ved kai
FNs Bærekraftsmål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
SRH skal vise bærekraftig investeringsvilje
FNs Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
SRH skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land
FNs Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
SRH skal sette miljøkrav til all havnerelatert virksomhet
FNs Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene
SRH skal redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80 % innen 2030
FNs Bærekraftsmål 14 Livet i havet
SRH skal bidra til redusert avfall og utslipp til sjø
FNs Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene
SRH skal påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå våre og eier-kommunenes miljømål

Oppgavene

Stavangerregionen Havn IKS skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg og en pådriver for kontinuerlig utvikling av havner og maritim infrastruktur i regionen. Konsernet skal gjennom sine datterselskap og deltakende selskaper utføre drift og yte servicetiltak på de havneterminalene som eies og disponeres av konsernet.

Konsernet skal også utføre myndighetspålagte oppgaver på vegne av eierkommunene. Selskapets eiere legger til grunn et langsiktig perspektiv for de investeringer som selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet.

Organisasjonen

Det interkommunale havneselskapet ble etablert 15.03.2000. Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap:

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS ivaretar de strategiske og forvaltningmessige oppgavene knyttet til havnen. Morselskapet står også som eier av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS. Morselskapet er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr 6. Det er opprettet egen selskapsavtale og selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret.
Datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen.

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,36 %).

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer oppnevnt av eierkommunene. Leif Høybakk (Stavanger kommune) er representantskapets leder for perioden 2020 – 2024.

Styret består av 7 medlemmer som velges av representantskapet. Arild Michelsen (Stavanger kommune) er styrets leder.

Havnestyre og representantskap

Havnestyret 2020 – 2024:

Medlemmer: Varamedlemmer Kommune:
Renate Gimre Bjarte Kristiansen Sola
Jess Milter 1. Bjarte Kristiansen 2. Nora Nilsen Sola
Bjørn Kahrs Randaberg
Arild Michelsen(styreleder) Maria von Krogh Stavanger
Bjørg Sandal 1. Maria von Krogh 2. Håkon Fossmark Stavanger
Truls D. Dydland 1. Maria Von Krogh 2. Håkon Fossmark 3. Ingeborg Sanner Stavanger
John Peter Hernes Stavanger

Representantskapet 2020 – 2024:

Medlem: Varamedlem: Kommune:
Bettina Lindgren Robert Sæbø Sola
Jarle Bø Øystein Stjern Randaberg
Kjell Erik Grøsfjeld Line Møllerop Stavanger
Leif Høybakk (leder) Rune Askeland Stavanger
Elisabeth Aaserød Arnvid Tveit Stavanger

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!