Tiltak i sjø

Skal du bygge, grave, fylle ut eller utføre andre tiltak som påvirker sjøarealet?

Tiltak i sjøarealet i Stavanger, Randaberg og Sola kommune

Stavangerregionen Havn forvalter sjøarealet i Stavanger, Randaberg, og Sola kommune.

Tiltak som kan påvirkesikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvann trenger tillatelse fra oss og den gjeldende kommunen. Tiltak som krever tillatelse omhandles i lov om havner og farvann §14.

For å søke om tiltak i sjø benytt Stavangerregionen Havn sitt søknadsskjema og send det til post@stavanger.havn.no eller pr post til Stavangerregionen Havn IKS, Strandkaien 46, 4005 Stavanger

Nettside: Lov om havner og farvann

Saksbehandlingsgebyr

Kategori Beskrivelse av tiltak Pris
1 Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledning, kabler og rør, lyskilder 3 000 ,-
2 Utbygginger av større omfang 10 000,-
3 Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring, vil bli fakturert etter medgått tid, i tillegg til punkt 1 eller 2 ovenfor. Minste tid beregnes til 2 timer. – Minstesats: 2 timer
Timesats: 850,- / time
4 For oppfølging av tiltak som utføres / eller er utført i strid med tillatelse skal det betales gebyr etter medgått tid. – Minstesats: 4 timer
Timesats: 850,- / time

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 50 12 00 eller e-post: post@stavanger.havn.no

Tiltak i hovedled, biled eller utenfor kommunens sjøområde

Planlegger du tiltak i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, må du søke tillatelse fra Kystverket.

Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Nettside: Kystverket

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Følgende tiltak krever tillatelse fra Kystverket:

  • alle typer tiltak som skal etableres eller iverksettes helt eller delvis i hovedled og biled, og utenfor slike leder, men der tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i hovedled eller biled.
  • i sjøområdet som ligger mellom 1 og 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen
  • akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø
  • energianlegg i sjø
  • rørledninger for olje og gass
  • broer
  • luftspenninnretninger, installasjoner og anlegg for petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slik
  • tiltak som krysser en kommunegrense, med mindre kommunene har inngått samarbeid som omfatter myndighetsutøvelse etter loven
  • tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, omlasting fra skip til skip, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr
  • tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet

Nettside: Lov om havner og farvann

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!