Stenger ikke godstrafikken

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.
Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.
Regjeringen er i dialog med aktørene løpende for å vurdere situasjonen, og justere ved behov.

Restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy er gitt lokalt for vårt havnedistrikt, i form av vedtak fra Sør-Vest Politidistrikt:

Vedtak:

 «Jeg beslutter herved landlovnekt i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger «særlige grunner».
De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19-viruset.

Nektelsen gjelder alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer innen Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde.
Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet. Meddelelsen gjøres kjent for alle kapteiner/fatøyførere gjennom Kvitsøy trafikksentral.
Vedtaket meddeles muntlig fra operasjonsleder og loggføres i PO. Vedtaket kan sendes til så vel trafikksentralen som ethvert fartøy.


Hans Vik
Politimester
Sør-Vest politidistrikt»

Presisering av- og påmønstring skip i Norge

Vi får mange spørsmål knyttet til av- og påmønstring på skip i Norge. Det er viktig å påpeke at alle er nødt til å følge de råd som er gitt av helsemyndighetene knyttet karanteneregler.
Stavangerregionen Havn kan ikke gi dispensasjoner fra de nasjonale retningslinjene knyttet til karantene for personer som kommer til Norge fra utlandet og som skal mønstre på skip (enten det gjelder nordmenn eller av annen nasjonalitet).
Det samme gjelder norske sjøfolk som har vært i utlandet og ankommer Norge. For utenlandske statsborgere som kommer til Norge gjelder nå egne nasjonale retningslinjer knyttet til karantene.
Ellers har sjøfartsdirektoratet utarbeidet egne retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner.

Se utklipt link: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av–og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/

Ved spørsmål om mannskapsskifte henviser vi til politi avdeling grensekontroll eller sjøfartsdirektoratet. Vi kan ikke gjøre konkrete vurderinger.
Kystverket oppretteholder både lostjenesten og trafikksentraltjenester.

Til slutt: Situasjonen endrer seg raskt, og endringer vil kunne komme i tråd med eventuelle føringer fra overordnet myndighet.
Mer informasjon finnes blant annet på hjemmesiden til:

https://www.kystverket.no/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/all-godstrafikk-kan-ga-som-normalt/id2693654/

https://www.ksbedrift.no/aktuelt/arbeidsgiverservice/rad-til-bedrifter-om-koronaviruset/

Denne artikkelen ble publisert den 15.03.2020

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!