Cruiseanløp i Stavanger

Stavangerregionen Havn har som mål å være nasjonalt ledende som miljøvennlig cruisedestinasjon. 

Hvert år anløper 60 000 fartøy vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken utgjør rett rundt 0,39 % av totale anløp i vårt havnedistrikt. Cruisetrafikken til Stavanger overstiger ikke lokale og nasjonale grenseverdier for utslipp, og utgjør rett under 2 % av samlet lokalt utslipp. 

Cruiseutviklingen styres nå etter en øvre grense på 8000 passasjerer per dag, med maks to anløp per dag og maksimalt sju anløp per uke. I en overgangsfase må Stavangerregionen Havn ta hensyn til anløp som allerede er booket. I denne fasen kan en oppleve at disse grensene overstiges.

Litt om kaiene i Stavanger:

 • Stavangerregionen Havn har fire kaier som kan ta imot cruiseskip; Konserthuskaien, Strandkaien, Skagenkaien og Skansekaien
 • Strandkaien er hovedkai for cruiseanløp, har best infrastruktur og gir de tryggeste forholdene for både cruisegjester og våre ansatte
 • Strandkaien har kapasitet til de nyeste og mest miljøvennlige skipene
 • Vågen gjestehavn er utvidet for fritidsbåter og begrenser bruken av Skagenkaien
 • Når det er mulig legges cruiseskipene ved Konserthuskaien etter prinsippet om ytre kailinjer skal benyttes først, forutsatt at sikkerhet er ivaretatt

Om luftkvalitet og utslipp
«Utslippene fra cruiseskip skjer høyt oppe, og blir tynnet ut i luften og dermed får mindre betydning for luftkvaliteten på bakken. I hovedsak skjer tilfellene med høy forurensning i vintersesongen, da det er færre cruiseskip i havnen.»  Ellen B. Klausen, rådgiver miljørettet helsevern Rogaland Brann- og redning.

Ellers henviser vi til årsrapport fra Stavanger kommune for luftkvalitet der det bl.a fremgår:

«Vågen målestasjon: Denne stasjonen var ferdig etablert og åpnet i juni 2021 på taket av havnelageret, skur 6. Inntakene er omtrent på høyde med boligene i Gamle Stavanger. Etableringen er et samarbeid mellom Stavanger Havn IKS og Stavanger kommune. Resultatene fra stasjonen i 2022 viser utslipp fra vedovner i Gamle Stavanger, utslipp fra skip (blant annet supply og cruise) og trafikkutslipp. Så langt viser resultatene at utslippene fra vedovnene er største bidragsyter, med veistøv på andre plass, jf. tabell 2 og 3.
» (Pkt. 5.4 side 18)

Støy
SRH har innført flere regler som cruiseskipene skal forholde seg til når de ligger til kai i Stavanger. Det tillates ikke støyende vedlikehold. Bruk av skipsfløyte og utendørs annonsering tillates i utgangspunktet ikke, med mindre det er nødvendig for sikkerheten til skipet, passasjerer og mannskap, samt øvrige fartøy i havnen. Tilkobling til landstrøm er også et støyreduserende tiltak. Det gjennomføres strategiske støykartlegginger. Cruiseskipene overskrider ikke støykrav ref. kapittel 5 – i forskrift for begrensning av forurensning.

Luftutslipp under seiling
Det har en viktig markedsverdi for cruiserederiene å ha fokus på miljø, samtidig som de forplikter å drive sin virksomhet innenfor de grenser som settes til utslipp. Cruiserederiene har pågående et betydelig utviklingsarbeid, og investerer i miljøforbedrende teknologi og drift.

Cruiseskipene tilbringer grovt anslått 80 % av driftstiden på seiling og 20 % i havn. De fleste cruisene begynner og slutter i havner rundt Nordsjøbassenget. Siden skipene dermed seiler 1-2 døgn i internasjonalt farvann, og til og fra Norge, må miljømessig bærekraft løses i et internasjonalt fellesskap.

Utenlandsk skipsfart i Sør-Norge er underlagt noen av de strengeste miljørestriksjonene i verden.

Fra 2020 er det et globalt krav om å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 % svovel, mot den tidligere grensen på 3,5 %. SRHs havn ligger innenfor SECA- området, hvor høyeste tillatte svovel-innhold i drivstoff er lavere; med maksimalt 0,10 %. SECA-området er definert i MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Sjøfartsdirektoratet er kontrollorgan, og ved brudd på regelverket kan dette resultere i overtredelsesgebyr.

Det totale miljøavtrykket fra et stort cruiseskip er større enn fra et mindre cruiseskip. Men verdiskaping, og dermed den økonomiske bærekraften, er større fra store skip med mange passasjerer, enn fra små skip med færre passasjerer. I så måte er ikke cruise annerledes enn annen transport, f.eks. fly og buss. Samtidig er de største skipene også ofte de nyeste, og har dermed mer av ny og miljørettet teknologi.

SRH iverksetter tiltak lokalt i Stavanger, i tillegg til å bidra i den nasjonale og internasjonale samhandlingen. Vi er bl.a. medlem i Cruise Norway og Norske Havner, som jobber for felles interesser i havnenorge. Cruise Norway bidrar med en betydelig medvirkning i «Grønt Skipsfartsprogram», som ble initiert av den forrige regjeringen for å bedre miljøavtrykket av skipsfarten i Norge. Cruiserederiene orienteres løpende av både havner, agenter og interesseorganisasjoner om hvilke krav og reguleringer som er innført og er under oppseiling i Norge. SRH utgir årlig en håndbok som sendes cruiseskipene og rederiene før anløp. Den har også med informasjon om miljø og nabohensyn.

«Environmental Port Index» EPI-indeks som økonomisk insentivsystem for redusert miljøavtrykk.
Verktøyet definerer skipets miljøpåvirkning ved kai, og skal stimulere til mer miljøvennlig cruisedrift. SRH var først i Norge med å ta dette i bruk i 2019, og har intensivert omfanget fra 2020.
EPI-indeksen fungerer slik at et cruiseanløp med høy miljøpåvirkning må betale opptil 167,5 % mer i kaivederlag sammenlignet med et cruiseanløp med lav miljøpåvirkning. Avregning gjøres etter en skala for EPI-score opp mot prisliste for kaivederlag. Sagt med andre ord, så må cruiseskipene som forurenser mest betale inntil tredoblet kaivederlag (150 % påslag i fht. prisliste), og cruiseskip som forurenser minst får rabatt på inntil 17,5 %.

Alternative energikilder
Totalt ligger vi an til ca. 650 000 besøkende cruise turister i løpet 2023. Av de 650 000 cruisegjestene som besøker regionen er ca. 225 000 av gjestene om bord i cruisefartøyer som benytter LNG som drivstoff. Carnival Corporation, som representerer flest cruiseanløp, og Princess cruises bytter fra Marine Diesel til LNG. I 2025 vil 11 nye LNG drevne cruise skip inngå i cruise flåten, åtte av dem er allerede levert. Totalt er det forventet at disse skipene vil representere 20 % av den totale kapasiteten i 2025.

Bruk av LNG som drivstoff i motorer og kjeler vil gi følgende utslippsreduksjon sammenlignet med de vanligste drivstofftypene som brukes i dag:

 • 100 % reduksjon i SOx-utslipp
 • 90 % reduksjon i NOx-utslipp
 • 10 – 12 % reduksjon i CO2e-utslipp

Skip som opererer med avanserte luftkvalitetssystemer, også kjent som skrubbere har fordelen av å fjerne svovel fra drivstoff – hindre at det slippes ut i luften – og returnerer den til havet, som er verdens primære naturlige reservoar for svovel. Marine drivstoff krever også mindre raffinering enn marin diesel, noe som betyr mindre klimagass som dannes under produksjonen. Marine drivstoff har også en lavere forbrenningstemperatur enn marin diesel, noe som resulterer i mindre produksjon av lystgass (NOX) til sjøs. Skrubbere fjerner 99% av svovel dioksid, 60 – 90% av partikler og 10 % av nitrogen dioksid. 93% av cruiseflåten har installert skrubbere.

60 % av Carnival Corp sin cruiseflåte er bygget for å kunne kople seg til landstrøm.

Avfallshåndtering
Avfallshåndtering er regulert i «forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger», der det blant annet fremkommer:
«Skipsfører skal sørge for at avfall og lasterester leveres mottaksanlegg i havn før avgang. 
Skip som har dokumentert tilstrekkelig kapasitet til oppbevaring av avfall og lasterester som genereres under reisen i tillegg til det som allerede er om bord kan fortsette til neste havn uten å levere avfall og lasterester før avgang.
For oljeholdig avfall skal det være en restkapasitet på minst 75 % av totalkapasiteten.
Dersom det er grunn til å tro at neste anløpshavn ikke har tilfredsstillende mottaksanlegg eller det ikke er kjent hva som er neste anløpshavn, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at avfall og lasterester leveres før avgang selv om oppbevaringskapasiteten om bord etter annet og tredje ledd anses tilstrekkelig.»

Carnival Corporation oppnådde en 31 % reduksjon i enhetsmatsvinn i 2022, relatert til 2019 tall. Carnival Corp jobber mot neste delmål om 40 % matsvinn reduksjon innen 2025 og 50 % reduksjon innen 2030.  

De har redusert engangsplast med mer enn 50 % og eliminerte over 500 millioner engangsartikler fra cruise skipene siden 2018.
87 % av ferskvannet brukt om bord er produsert av sjøvann. Avanserte avløpsvannbehandlingssystemer på ⅔ av flåten renser vann som brukes ombord til kommunal vannkvalitet før vannet slippes tilbake til naturen  

Link til bærekraftsrapport Carnival Corporation.

Oljeutslipp
Vivian Jakobsen, seniorådgiver i Kystverkets miljø og analyseavdeling, opplyser at det er registrert ni utslipp fra cruiseskip langs norskekysten i løpet av de siste 10 årene. Totale utslipp er i størrelsesorden 160 liter fordelt som følger: 

 • Ukjent oljetype 150 liter
 • Hydraulikkolje 32 liter
 • Spillolje 5 liter
 • Annet 1 liter
 • MGO (Diesel) 1 L

Dette er utslipp av små kvanta, og i de aller fleste tilfeller skjer dette i forbindelse med overføring mellom skip og land. Utslipp blir følgelig også fulgt opp i form av konsekvensreduserende tiltak. Vi kjenner ikke til større utslipp fra cruisefartøy langs Norskekysten i løpet av de siste 10 årene sier Jakobsen.

 

Cruiseutviklingen i Stavanger styres nå etter Handlingsplan cruiseanløp Stavanger sentrum 2022-2030. Hovedoppgaven til handlingsplan cruiseanløp er å vise mål og tiltak for hvordan cruisetrafikken til Stavanger sentrum kan styres på en bærekraftig måte for mangfoldet av interesser som berøres av cruiseturismen.

Handlingsplan cruiseanløp legger til grunn tålegrenseanalyse for cruiseturisme som et faglig grunnlag. Videre er det lagt til grunn Stavanger kommune sin innbyggerundersøkelse.

Denne artikkelen ble publisert den 23.08.2023

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!