Covid-19

HAVNEANLEGGENE ER ÅPNE!

Koronavirus (Covid-19), smittebegrensning og ringvirkninger
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Restriksjonene fra regjeringen gjelder i hovedsak persontrafikk.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy. Regjeringen er i dialog med aktørene løpende for å vurdere situasjonen, og justere ved behov. Restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy er gitt lokalt for vårt havnedistrikt, vedtatt av Sør-Vest Politidistrikt.

Havnekontoret er fysisk stengt
Stavangerregionen Havn begrenser adgangen for eksterne inn i våre lokaler, derfor vil det ikke være mulighet for å hente bestilte adgangskort og kjøretillatelser hos oss.
Alle bestillinger vil bli sendt pr. post til firmaet.

We restrict access for external into our premises, so there will be no collecting of access cards and vehicle permits. All cards will be sent by mail to the company.

Vi er alle mann på jobb, på hjemmekontor eller der det er nødvendig fysisk på våre anlegg, for å ivareta en tilnærmet normal arbeidssituasjon.

Samarbeid og felles ansvar
Stavangerregionen Havn har sammen med sine eierkommuner Stavanger Sola og Randaberg gjennomført flere møter for å stå best mulig rustet i forhold til mulig smitte ombord i fartøy som besøker havnen. Vi gjennomfører jevnlig øvelser for å bevisstgjøre alle ansvarlige, informere om lovverket som gjelder og koordinere oss med beredskapsledere og kommuneleger i Stavanger og Randaberg kommune.

Som offentlig havn har vi det som kalles mottaksplikt for fartøy som ønsker å gå til havn. Havnen har ikke myndighet til å nekte «gjester» fra båtene til å gå i land.

RISAVIKA
Risavika, Vestlandets største godshavn og forsyningsbasene der, holder åpent slik at vareflyten med mat, medisiner og andre nødvendigheter fortsatt skal komme fram til forbrukerne. Samferdselsdepartementet bekrefter at stengningen av havnene fra 16.03 kun gjelder persontransport, ikke godstransport. Fjordline har som en følge av dette redusert sine anløp og vil primært frakte gods.

MEKJARVIK
Havnen i Mekjarvik er åpen, men det vil være landlovnekt for utenlandsk mannskap fra skip som anløper, etter vedtak fra politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

VÅGEN
Stavanger sentrums havner er åpne med samme restriksjoner for persontransport og landlovnekt for utenlandsk mannskap. Cruiseskip har i tillegg landlovsnekt i sin helhet.

LANDLOVNEKT
Vedtaket om landlovnekt for utenlandsk mannskap fra skip som anløper våre havner:

«Jeg beslutter herved landlovnekt i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger «særlige grunner». De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19-viruset. Nektelsen gjelder alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer innen Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde. Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet. Meddelelsen gjøres kjent for alle kapteiner/fartøyførere gjennom Kvitsøy trafikksentral. Vedtaket meddeles muntlig fra operasjonsleder og loggføres i PO. Vedtaket kan sendes til så vel trafikksentralen som ethvert fartøy.»

Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt

Presisering av- og påmønstring skip i Norge
Vi får mange spørsmål knyttet til av- og påmønstring på skip i Norge. Det er viktig å påpeke at alle er nødt til å følge de råd som er gitt av helsemyndighetene knyttet karanteneregler.
Stavangerregionen Havn kan ikke gi dispensasjoner fra de nasjonale retningslinjene knyttet til karantene for personer som kommer til Norge fra utlandet og som skal mønstre på skip (enten det gjelder nordmenn eller av annen nasjonalitet).
Det samme gjelder norske sjøfolk som har vært i utlandet og ankommer Norge. For utenlandske statsborgere som kommer til Norge gjelder nå egne nasjonale retningslinjer knyttet til karantene. Ellers har sjøfartsdirektoratet utarbeidet egne retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner.

Se link her: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/retningslinjer-i-forbindelse-med-av–og-pamonstring-av-mannskap-i-norske-havner/

Ved spørsmål om mannskapsskifte henviser vi til politiavdeling grensekontroll eller sjøfartsdirektoratet. Vi kan ikke gjøre konkrete vurderinger. Kystverket oppretteholder både lostjenesten og trafikksentraltjenester.

Til slutt: Situasjonen endrer seg raskt, og endringer vil kunne komme i tråd med eventuelle føringer fra overordnet myndighet.
Mer informasjon finnes blant annet på hjemmesiden til:

https://www.kystverket.no/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/all-godstrafikk-kan-ga-som-normalt/id2693654/

https://www.ksbedrift.no/aktuelt/arbeidsgiverservice/rad-til-bedrifter-om-koronaviruset/

Karantene og varslingsplikt
Helsemyndigheten med kommunelegen i spissen har myndighet til og sette skip i karantene og nekte personer å gå i land. Fartøy som har mistanke eller påviste tilfeller av sykdom eller skade som kan ha betydning for internasjonal folkehelse ombord, skal varsle ifra om dette til Folkehelseinstituttet, Kystverket eller kommunelege.

Samarbeidspartnere

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!